• بیمه حوادث

   معرفی بیمه نامه

   بیمه حوادث

   بیمه حوادث شرکت بیمه حافظ

   «شرکت بیمه حافظ» با ارائه بیمه حوادث تلاش‌می‌کند تا در جهت آرامش افراد گامی برداشته و اثرات سوء‌رخدادهای احتمالی و غیرقابلِ‌پیش‌بینی را حداقل‌نماید. موضوع این بیمه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون‌ِقصد و اراده بیمه‌شده‌ به‌روزکرده و منجر به جرح، نقصِ‌عضو و ازکارافتادگی و فوت وی گردد. بنابراین بیمه حوادث، خطرات و حوادث واقع‌شده در مدت 24‌ساعت شبانه‌روز و در هر مکان جغرافیایی را تحتِ‌پوشش قرار می‌دهد. این بیمه برای افراد بین 4 تا 75 سال قابل‌ِارائه بوده و به دو صورت انفرادی و گروهی صادر‌می‌شود.

   خطرات تحتِ‌پوشش در این بیمه شامل موارد ذیل است:

   • فوت به‌علت حادثه

   چنانچه بیمه‌شده‌ به‌علت وقوع یکی از حوادث مشمولِ ‌بیمه فوت‌نماید، «شرکت بیمه حافظ» متعهداست سرمایه بیمه را طبق شرایط مندرج در بیمه به ذینفع یا استفاده‌کننده از سرمایه بیمه بپردازد.

   • نقصِ‌عضو و ازکارافتادگی دائم جرئی و کلی ناشی از حادثه

   چنانچه بیمه‌شده‌ به‌علت وقوع یکی از حوادث مشمولِ بیمه، دچار نقصِ‌عضو و ازکارافتادگی دائم کلی و جزئی شود «شرکت بیمه حافظ» متعهد است تمام یا بخشی از سرمایه بیمه را حَسَب شرایط بیمه‌نامه به بیمه‌شده‌ پرداخت‌نماید.

   • هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه

   چنانچه بیمه‌شده‌ به‌علت وقوع یکی از حوادث مشمولِ بیمه دچار هزینه پزشکی‌شود، «شرکت بیمه حافظ» متعهد‌می‌گردد هزینه‌های پزشکی که بیمه‌شده‌ به‌علت خطر موضوع بیمه در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل شده‌است را حداکثر تا سقف مندرج در بیمه‌نامه‌ پرداخت‌نماید.

   • غرامت روزانه عمومی / بستری در بیمارستان

   چنانچه به‌علت وقوع حادثه، بیمه‌شده‌ به تشخیص پزشک معتمدِ بیمه‌گر به استراحت در منزل یا بیمارستان نیاز‌داشته‌باشد، «شرکت بیمه حافظ» پرداخت غرامت روزانه عمومی یا بستری در بیمارستان را براساسِ مبلغ توافق‌شده به‌عهده‌می‌گیرد.

   کاتالوگ و فایلهای پیوست

 • دفتر ارتباطی تهران
  پیامک: 9850005783407
 • .:
 • پیوندها
 • :.
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه حافظ می باشد.
  مجری : پورتال سامان