• بیمه اتومبیل

   مراحل صدور

   نحوه صدور بیمه نامه شخص ثالث

   بیمه‌ گذار می‌ تواند با در دست داشتن کارت وسیله نقلیه و بیمه نامه سال قبل به‌ یکی‌ از واحدهای‌ صدور بیمه‌ شرکت بیمه حافظ مراجعه‌ نموده‌ ، فرم پیشنهاد مربوطه را با راهنمایی‌ کارشناس‌ بیمه‌ تکمیل‌ نماید. بیمه‌ گذار می‌ بایست‌ حق‌بیمه را به‌ صورت‌ وجه‌ نقد پرداخت‌ و رسید آن‌ را به‌ بیمه‌ گر ارائه‌ نماید و پس‌ از آن‌ بیمه‌ گر اقدام‌ به‌ صدور بیمه‌ نامه‌ نموده‌ و بیمه‌ نامه‌ را به‌ بیمه‌ گذار تحویل‌ می‌ نماید.

   فرایند صدور بیمه نامه شخص ثالث :

   1. تکمیل فرم پرسشنامه توسط بیمه گذار / مالک / نماینده قانونی
   2. تحویل فرم پرسشنامه تکمیل شده به همراه سوابق و کارت شناسایی وسیله نقلیه و شماره ملی دارنده وسیله نقلیه به واحد صدور
   3. انجام استعلام مبنی بر کنترل سوابق صدور و خسارت توسط کارشناس صدور
   4. ثبت اطلاعات در سیستم و صدور بیمه نامه طبق درخواست بیمه گذار
   5. پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار
   6. دریافت بیمه نامه صادره مهر و امضاء شده که هولوگرام شرکت بیمه حافظ به آن الصاق شده باشد.

   نحوه صدور بیمه نامه بدنه

   بیمه‌ گذار می‌ تواند با در دست داشتن کارت وسیله نقلیه به‌ همراه وسیله نقلیه و در صورت وجود ، اصل بیمه نامه قبلی به یکی‌ از واحدهای‌ صدور شرکت بیمه حافظ مراجعه‌ نموده‌ ،فرم پیشنهاد مربوطه را با راهنمایی‌ کارشناس بازدید‌ بیمه‌ تکمیل‌نماید. کارشناس‌ بیمه‌ پس‌ از بازدید اولیه از خودرو و تکمیل فرم مربوطه آن را به واحد صدور ارجاع می دهد.

   بیمه‌ گذار بایستی ‌حق‌بیمه را پرداخت‌ و رسید ‌آن ‌را از‌ بیمه‌ گر دریافت‌ نماید لازم به ذکر است این بیمه‌ فقط‌ در محدوده جغرافیائی جمهموری اسلامی ایران‌ معتبر بوده و حوادث‌ واقع‌ در خارج‌ ازکشور مشمول‌ این بیمه‌ نمی باشد‌ ؛ مگر بیمه گذار نسبت به خرید پوشش اضافی ترانزیت اقدام نموده باشد .

   فرآیند صدور بیمه نامه بدنه :

   1. تکمیل فرم پرسشنامه توسط بیمه گذار / مالک / نماینده قانونی
   2. تحویل فرم پرسشنامه تکمیل شده به همراه سوابق و کارت شناسایی وسیله نقلیه و شماره ملی دارنده وسیله نقلیه به بخش صدور
   3. انجام استعلام مبنی بر کنترل سوابق صدور و خسارت توسط کارشناس صدور
   4. بازدید از وسیله نقلیه ( در صورت نداشتن سابقه بیمه ای نزد شرکت بیمه حافظ و یا افزایش سرمایه و یا اضافه نمودن پوششهای بیمه ای دیگر)
   5. ثبت اطلاعات در سیستم و صدور بیمه نامه طبق درخواست بیمه گذار
   6. پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار
   7. دریافت بیمه نامه صادره مهر و امضاء شده

   مدارک مورد نیاز

   مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه شخص ثالث :

   1. اصل سوابق بیمه نامه قبلی
   2. اصل کارت شهربانی وسیله نقلیه
   3. اصل کارت ملی دارنده وسیله نقلیه
   4. تکمیل فرم پرسشنامه ( فرم پیشنهاد ) و تائید و امضاء آن توسط متقاضی و یا نماینده قانونی آن

   مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه بدنه :

   1. اصل سوابق بیمه نامه قبلی ( در صورت وجود )
   2. اصل کارت شهربانی وسیله نقلیه
   3. اصل کارت ملی دارنده وسیله نقلیه
   4. حضور وسیله نقلیه موضوع بیمه جهت انجام بازدید اولیه ( در صورتی که وسیله نقلیه دارای بیمه نامه بدنه معتبر نزد شرکت بیمه حافظ می باشد و دارنده آن درخواست افزایش سرمایه و یا اضافه نمودن پوشش بیمه ای دیگر را نداشته باشد و صدور بیمه نامه جدید متصل و بدون فاصله از تاریخ انقضاء بیمه نامه قبلی صورت گیرد ، نیازی به بازدید وسیله نقلیه توسط کارشناس نمی باشد )
   5. تکمیل فرم پرسشنامه ( فرم پیشنهاد ) و تائید و امضاء آن توسط متقاضی و یا نماینده قانونی آن
 • دفتر ارتباطی تهران
  پیامک: 9850005783407
 • .:
 • پیوندها
 • :.
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه حافظ می باشد.
  مجری : پورتال سامان