• بیمه اتومبیل

   فرایند دریافت خسارت

   فرایند دریافت خسارت مالی شخص ثالث :

   1. مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده
   2. مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
   3. مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل :
    • مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت
    • اقدام جهت انجام تعمیرات و رفع نواقص احتمالی پرونده
   4. دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز
   5. مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

   فرایند دریافت خسارت بدنی شخص ثالث :

   1. مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک / بیمه گذار / راننده مقصر / زیاندیده یا نماینده قانونی ایشان جهت تشکیل پرونده
   2. مراجعه یکی از طرفین حادثه / نماینده قانونی ایشان به منظور دریافت نامه رسمی از واحد خسارت به مراجع انتظامی و قضایی جهت اخذ مدارک مندرج در بندهای پنجم لغایت هشتم
   3. در صورت فوت ارائه تمامی مدارک مندرج در دهم نهم الزامی است
   4. ارائه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر
   5. بررسی و کنترل مدارک ارائه شده و مطابقت آن با شرایط و ضوابط جاری
   6. در صورت عدم وجود منع قانونی دریافت خسارت توسط مصدوم و بازماندگان متوفی

   توجه : بیمه گذاران محترم در صورت وقوع هر یک از خسارت های فوق ، مراتب را حداکثر ظرف 5 روز پس از حادثه به شرکت بیمه اعلام فرمائید .

   توجه : لازم به ذکر است که کلیه تصاویر مدارک پرونده های خسارت جانی ، باید مهر به مهر دفتر اجرای احکام باشد .

   مدارک اعلام خسارت

   مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث ( بدون گزارش مقامات انتظامی ) :

   1. اصل و تصویر بیمه نامه معتبر و متوالی مقصر و زیاندیده
   2. اصل و تصویر گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیاندیده
   3. اصل و تصویر سند خودرو و کارت ماشین وسیله نقلیه مقصر و زیاندیده
   4. اصل و تصویر کارت ملی مقصر و زیاندیده
   5. مراجعه وسایل نقلیه مقصر و زیاندیده
   6. اصل فاکتور رسمی لوازم ؛ داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه زیاندیده حسب مورد

   مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث( با گزارش سازش مقامات انتظامی ) :

   1. اصل گزارش مقامات انتظامی (کروکی)
   2. اصل و تصویر بیمه نامه معتبر و متوالی مقصد و زیاندیده
   3. اصل برگ اعلام خسارت
   4. اصل کوپن بیمه نامه مقصر حادثه
   5. اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده و تصویر گواهینامه مقصر حادثه
   6. اصل و تصویر سند و کارت شهربانی وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر
   7. اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر
   8. حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد
   9. ارائه فاکتور رسمی لوازم/ داغی قطعات

   مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث ( با گزارش غیر سازش مقامات انتظامی ):

   1. اصل یا تصویر برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی (کروکی غیر سازش)
   2. اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
   3. اصل برگ اعلام خسارت (کوپن بیمه نامه):
   4. اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده یا تصویر گواهینامه مقصر حادثه
   5. اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر
   6. اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر
   7. اوراق بازجویی مقصر و زیاندیده
   8. گزارش مقامات انتظامی در مراحل مختلف
   9. نظریه کارشناس رسمی دادگستری
   10. رای صادره و یا صورتجلسه سازش
   11. حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد
   12. ارائه فاکتور رسمی لوازم / داغی قطعات

   مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت بدنی شخص ثالث :

   1. اصل و یا تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
   2. اصل و یا تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه
   3. اصل و یا تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه
   4. اصل و یا تصویر کارت ملی راننده مقصر
   5. تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی
   6. تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگستری
   7. اصل کوپن بیمه نامه مقصر حادثه
   8. تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه)
   9. تصویر برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی ( جهت مصدومین )
   10. تصویر برابر اصل شده مدارک فوت شامل ( جهت متوفین )
    • معاینه جسد
    • جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات
    • انحصار وراثت نامحدود
    • گواهی فوت
    • قیم نامه ( در صورت وجود صغیر در ورثه )
    • تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی
    • تصویر شنااسنامه اولیاء دم ( بازماندگان )
    • برای فوت راننده مقصر حادثه دارا بودن راه منع تعقیب الزامی است .
   11. رای بدوی و تجدید نظر دادگاه ( در صورت اعتراض هر یک از طرفین )
   12. کلیه مدارک بایستی اورژانسی در تاریخ حادثه
   13. قطعیت رای دادگاه

   نحوه محاسبه مبلغ خسارت

   نرخ تخفیف عدم خسارت

   در صورت عدم دریافت خسارت از محل بیمه نامه بدنه در طی دوره اعتبار و عدم تغییر نام بیمه گذار در زمان تمدید بیمه نامه حق بیمه بیمه نامه بدنه طبق جدول ذیل مشمول تخفیف عدم خسارت می گردد .

   تعداد سالهای عدم خسارت

   درصد تخفیف عدم خسارت

   سال دوم

   25 درصد

   سال سوم

   35 درصد

   سال جهارم

   45 درصد

   سال پنجم

   60 درصد به بالا

   • در صورتی که خسارت دارای مقصر حادثه باشد و امکان بازیافت خسارت نیز وجود داشته باشد زمان تمدید بیمه نامه به نام بیمه گذار ، بیمه نامه بدنه مشمول تخفیف عدم خسارت می گردد .
   • در صورت پرداخت حق بیمه بیمه نامه بدنه ، به صورت نقد علاوه بر تخفیفات متعلقه ، حق بیمه مشمول ده درصد تخفیف نقدی نیز می گردد .
   • در صورتی که وسیله نقلیه صفر کیلومتر باشد مشمول تخفیف صفر کیلومتر نیز می گردد .

 • دفتر ارتباطی تهران
  پیامک: 9850005783407
 • .:
 • پیوندها
 • :.
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه حافظ می باشد.
  مجری : پورتال سامان